Wskazówki dla Autorów

Jakich prac oczekujemy
Czasopismo zamieszcza oryginalne, nie publikowane dotychczas, prace naukowe , prace referatowe i przeglądowe, a także opracowania monograficzne w tym prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne. Zakres tematyki obejmuje :

  • technologie produkcji, właściwości i techniki stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych , a także środków poprawiających właściwości gleby
  • podstawy żywienia roślin i regulacji żyznosci gleby, ze szczególnym uwzględnieniem testów glebowych i roślinnych potrzeb pokarmowych i nawozowych roślin
  • obieg składników mineralnych w agrosystemach i środowiskowych skutków gospodarowania tymi składnikami
  • organizacji badań agrochemicznych i doradztwa nawozowego z uwzględnieniem rolnictwa precyzyjnego

Preferowane są prace o charakterze normatywnym, w których nacisk położony jest na związki przyczynowo-skutkowe i nowe, ilościowe normatywy oraz na modele i ich walidację. Dopuszcza się również prace o charakterze deskryptywnym opisujące procesy czy wyniki doświadczeń, ale oparte o obszerny materiał analityczny i twórcze zastosowania statystki matematycznej. Wszystkie prace podlegają recenzjom merytorycznym, z wyjątkiem niektórych wstępnie zaakceptowanych prac deskryptywnych recenzowanych metodą „peer review” przez redaktorów działowych i/lub redaktora naczelnego. Prace mogą być składane w języku polskim lub angielskim, z preferencja dla tego drugiego.


Jak przygotować pracę do druku w języku polskim

Typowy układ pracy obejmuje: tytuł, imiona i nazwiska, afiliacje autora(ów), abstrakt w językach polskim i angielskim (kursywa), słowa kluczowe w językach polskim i angielskim (kursywa), wprowadzenie, materiał i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie i wnioski, podziękowania, wykaz piśmiennictwa, streszczenie w języku angielskim (kursywa), adres pierwszego autora do korespondencji (koniecznie adres e-mail). Objętość pracy, wraz z tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 12 stron znormalizowanego maszynopisu.

Sposób podawania wyników. Obowiązują jednostki SI oraz przedrostki o mnożniku tysiąc, np. mikro (μ), mili (m) oraz kilo (k), mega (M), w jednostkach należy stosować zapis potęgowy, np. mg P kg-1, kg N ha-1, mg K dm-3, pierwiastki nie mogą być podawane w formach tlenkowych, całkowitą zawartość składników podawać w g kg-1, gęstość gleby w Mg m-3, a zwięzłość w MPa, plony tylko w t ha-1, wyniki podawać do trzech miejsc znaczących, np. 0,02, 10,2, 120. Symbol % należy stosować po liczbie bez spacji. Myślnik stosować dla warstw i lat, np. 0–30 cm, 2001–2004. Łącznik stosować dla wyrażeń typu: 5-letni, 50-gramowy, 25-procentowy, dwu- i czteropolowy, Gawrońska-Kulesza, Egnera-Riehma. W liczbach należy stosować przecinek dziesiętny, a liczby od jednostek miar lub wskaźników muszą być zawsze oddzielone spacją..

Wykaz i cytowanie piśmiennictwa. Wykaz piśmiennictwa nie numerowany w układzie alfabetycznym z wcięciem pierwszego wiersza: nazwisko, przecinek, pierwsza litera imienia, kropka, przecinek i następny autor, kropka, rok, kropka, pełny tytuł pracy (tytuł rozdziału lub wydawnictwa zwartego), kropka, tytuł czasopisma, kropka, tom, kropka, numer, dwukropek, numer strony, kropka. Cytowanie w tekście: nawias kwadratowy, nazwisko pierwszego autora lub nazwisko i „in.”, rok, lub nazwisko autora, nawias kwadratowy, rok. Taki sam rok publikacji tego samego autora należy zaznaczyć dodając literę, np. 1999a, 1999b. Autorów cytowanych w nawiasach należy uporządkować alfabetycznie i oddzielić przecinkiem.

Format pracy. Tekst pracy: czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany dwustronnie, marginesy 2,5 cm, w tekście nie stosować twardych spacji i dzielenia wyrazów, bez numerów stron, tytuł pracy dużymi literami i pogrubioną czcionką. Tabele w oddzielnym pliku z tytułami i opisami w języku polskim i angielskim (kursywa). W tabelach o szerokości 13 cm czcionka Times New Roman: główka 11, zawartość 10, pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami. Rysunki w oddzielnym pliku bez podpisów, ale ze wszystkimi opisami w językach polskim i angielskim (kursywa). Wielkość rysunków powinna być taka, aby po zmniejszeniu o 1/3 rysunek pozostawał czytelny Podpisy pod rysunkami w oddzielnym pliku , w języku polskim i angielskim (kursywa).

Obieg prac
Prace należy przesyłać droga elektroniczną, jako załączniki do pisma polecającego do skrzynki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W piśmie polecającym można zasugerować 2 recenzentów z jednostki, poza miejscem pracy autora. Sugestia ta nie jest obowiązująca dla redaktora naczelnego. Po recenzjach praca będzie odsyłana głównemu autorowi na podany adres e-mail, wraz z recenzjami i wstępną decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy. Po wstępnym przyjęciu autor powinien poprawić pracę zgodnie z sugestiami recenzentów, lub ustosunkować się na piśmie do tych sugestii, jeżeli nie zostaną uwzględnione. Tak poprawione prace należy zwrócić na adres podany wyżej. Ostateczną decyzję o przyjęciu czy odrzuceniu pracy, lub ewentualnym poddaniu jej ponownej recenzji zastrzega sobie redaktor naczelny.

Warunki finansowe
Członkowie Polskiego Towarzystwa Nawozowego, którzy uiścili składkę za bieżący rok kalendarzowy uzyskują prawo do zamieszczenia jednej pracy w roku bezpłatnie. W pracach współautorskich zasad ta dotyczy pierwszego Autora. Następne prace w danym roku będą umieszczane odpłatnie ze zniżka 50 % dla pierwszego Autora - członka PTN. Osoby niebędące członkami PTN mogą umieszczać prace tylko odpłatnie. Wysokość opłaty ustalana będzie indywidualnie, zależnie od objętości pracy. Po nadesłaniu pracy jej autor zostanie wstępnie powiadomiony o wysokości opłaty, która musi być ostatecznie uiszczona po przyjęciu pracy do druku.

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)