Informacja dla PT Recenzentów

There are no translations available.

Uprzejmie informuję PT Recenzentów, że na stronie internetowej www.pbn.nauka.gov.pl  są zamieszczone niżej podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach :
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

W związku z tymi ogólnymi, obowiązującymi wymaganiami redakcja naszego czasopisma uprzejmie prosi o przestrzeganie następujących szczegółowych zasad przy przygotowywaniu recenzji :
1. Redakcja przyjmuje zasadę „double-blind review proces” i w związku z tym deklaracje o braku konfliktu interesów są zbędne.
2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu do druku lub odrzuceniu pracy. Recenzja dostarczana jest poczta elektroniczna na adres redakcji This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , wraz z poprawionym tekstem pracy .
3. Recenzja ma charakter opisowy z podkreśleniem zalet i wad pracy z rozwinięciem tych ostatnich, jeżeli ostateczny wniosek będzie negatywny. Drobne uwagi i uchybienia prosimy zaznaczyć na egzemplarzu pracy w formie nadpisywania kolorem czerwonym.
4. W przypadku, gdy redaktor działowy lub naczelny nie zgadzają się z Recenzentem muszą to uzasadnić na piśmie. Ostateczne decyzje zapadają w drodze porozumienia stron.
5. Recenzenci z Polski mogą sporządzać recenzje w języku ojczystym, bez względu na język samej pracy i pochodzenie Autora.
6. W chwili obecnej redakcja może zaproponować jedynie skromna rekompensatę za sporządzenie recenzji w formie otwarcia dostępu do pełnych tekstów prac zamieszczonych na stronie internetowej www.nawfert.pl . W tym celu wraz z recenzją prosimy o przesłanie propozycji login i password (po 6 małych liter).

Uprzejmie informuję PT Recenzentów, ze na stronie internetowej www.pbn.nauka.gov.pl zamieszczone są zamieszczone niżej podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach :
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

W związku z tymi ogólnymi, obowiązującymi wymaganiami redakcja naszego czasopisma uprzejmie prosi o przestrzeganie następujących szczegółowych zasad przy przygotowywaniu recenzji :
1. Redakcja przyjmuje zasadę „double-blind review proces” i w związku z tym deklaracje o braku konfliktu interesów są zbędne.
2. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu do druku lub odrzuceniu pracy. Recenzja dostarczana jest poczta elektroniczna na adres redakcji This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , wraz z poprawionym tekstem pracy .
3. Recenzja ma charakter opisowy z podkreśleniem zalet i wad pracy z rozwinięciem tych ostatnich, jeżeli ostateczny wniosek będzie negatywny. Drobne uwagi i uchybienia prosimy zaznaczyć na egzemplarzu pracy w formie nadpisywania kolorem czerwonym.
4. W przypadku, gdy redaktor działowy lub naczelny nie zgadzają się z Recenzentem muszą to uzasadnić na piśmie. Ostateczne decyzje zapadają w drodze porozumienia stron.
5. Recenzenci z Polski mogą sporządzać recenzje w języku ojczystym, bez względu na język samej pracy i pochodzenie Autora.
6. W chwili obecnej redakcja może zaproponować jedynie skromna rekompensatę za sporządzenie recenzji w formie otwarcia dostępu do pełnych tekstów prac zamieszczonych na stronie internetowej www.nawfert.pl . W tym celu wraz z recenzją prosimy o przesłanie propozycji login i password (po 6 małych liter).

 
English (United Kingdom)Polish (Poland)