Zeszyt 3(24) 2005r. Spis treści

 • Syers J.K. - Potas w glebie i roślinach uprawnych ( Artykuł przeglądowy) str. 9
 • Astover A., Roostalu H., Tamm I.,  VingisaarV. Bilans potasu w glebach gruntów ornych w Estonii, str.  37
 • Barszczewski J., Sapek B. Bilans potasu na lace trwalej deszczowanej, str. 46
 • Cermak P., Budnakova M. Zawartość potasu w glebach i bilans tego składnika w rolnictwie Republiki Czeskiej,str. 57
 • Filipek T., Bojarczyk M. Zawartość składników mineralnych w kainicie z Ukrainy, stosowanym jako nawóz w Południowo- Wschodniej Polsce, str.  69
 • Gorbanov S., Tomom T. Bilans potasu w 40 letnich, płodozmiennych doświadczeniach polowych w Bułgarii, str. 76
 • Karklins A., Lipenite I. Bilans potasu w wybranych gospodarstwach na Łotwie, str. 81
 • Nikolova M.T. Bilans potasu w gospodarstwach i na poziomie kraju w Bułgarii ,str. 89
 • Torma S. Bilans potasu w rolnictwie Republiki S³owackiej w latach 1989 – 2003, str. 98
 • Dlugosz J., Spychaj-Fabisiak E., Malczyk P. – Zmienność przestrzenna zawartości potasu przyswajalnego w poziomie powierzchniowym gleb wybranego obszaru Równiny Sępopolskiej , str. 105
 • Fotyma M., Gosek S., Straczyk D. Nowe podejście do kalibracji testu potasu przyswajalnego Egner-Riehm DL ,str.113
 • Fotyma M., Gosek S., Straczyk D. Zawartość różnych form potasu w glebach województwa lubelskiego, str. 124
 • Füleky G. Wyczerpanie rezerw potasu przyswajalnego z gleby, str.133
 • Grzywnowicz I. Zmiany wielkości sorpcji niewymiennej potasu w różnych glebach wyczerpanych z tego składnika, str.141
 • Grzywnowicz I. Możliwości pobierania potasu przez rośliny z głębszych poziomów profilu glebowego, str. 149
 • Igras J., Dante V. Bilans potasu w gospodarstwach rolnych na terenie Lubelszczyzny ,str.  156
 • Wisniowska-Kielian B., Niemiec M.– Zawartość potasu w glebach lakowych położonych w gminie górskiej Ujsoły, str. 162
 • Kobierski M., Dabkowska-Naskret H.– Potas w zróżnicowanych typologicznie glebach Równiny Inowrocławskiej, str. 172
 • Lipinski W., Walendziak M. Potas przyswajalny w glebach Polski ,str.182
 • Murawska B., Spychaj-Fabisiak E. Wpływ różnych systemów nawożenia na mobilność potasu w glebie i jego bilans, str. 189
 • Sapek A. Stężenie potasu w wodzie glebowej z różnie użytkowanych gleb torfowych, str. 206
 • Sapek B. Stężenie potasu w wodzie gruntowej na terenie gospodarstwa i w jego pobliżu, str.219
 • Spychalski W., Mocek A., Gilewska M. Formy potasu w glebach antropogenicznych na zwałowiskach pokopalnianych ,str.  230
 • Stępień M., Mercik S. Regeneracyjne działanie obornika na glebach bardzo ubogich w potas i silnie kwaśnych, str. 242
 • Szara E., Stępień W., Mercik S. – Zawartość różnych form K oraz wymiennych form Ca, Mg i Al w zależności od wieloletniego nawożenia tymi składnikami, str. 253
 • Szymańska M., Labetowicz J., Korc M. Zawartość form potasu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego, str. 262
 • Barszczewski J. Nawożenie potasem użytków zielonych jako element zrównoważonego systemu gospodarowania , str. 272
 • Brogowski B., Gawronska-Kulesza A. Zawartość potasu w fazach rozwojowych wybranych roślin uprawnych ,str. 283
 • Ciepiela G.A.,, Jankowski K., Jodełka J., Kolczatek R. Zawartość potasu w 3 gatunkach traw zależnie od dawki i formy nawozów azotowych, str. 294
 • Dana D., Dorneanu E. , Dorneanu A., Timbota I., Povarna Fl.,Clotan Gh., Serdinescu A., Calinoiu I. Efektywność nawożenia potasem wybranych roślin uprawy polowej w Rumunii, str. 301
 • Dante V., Fotyma M. Stężenie potasu w soku roślin zbożowych jako wskaźnik stanu odżywienia tym składnikiem , str. 310
 • Fotyma E., Interakcja potasu i azotu w nawożeniu roślin uprawy polowej, str. 319
 • Grzebisz W. Nawożenie potasem roślin uprawy polowej – koncepcja nawożenia uwzględniająca zmianowanie roślin, str. 328
 • Jankowski K., Kolczatek R., Kisielinska B., Jodełka J.,Ciepiela G. Wplyw nawozenia wermikompostem na zawartość potasu w runi łąkowej , str.. 342
 • Borawska-Jarmulowicz B. Zawartość potasu, wapnia i magnezu w odrostach runi mieszanek pastwiskowych,  str.349
 • Kalebasa D., Malinowska E.,, Jaremko D., Jezowski S. Zawartość potasu w różnych klonach trawy Miscanthus w zależności od nawożenia mineralnego,str. 359
 • Kastori R., Cuvardic M. Wieloletnie doświadczenia polowe z nawożeniem potasem w Serbii. str. 365
 • Kovacevic V., Seput M., Simic B.– Reakcja kukurydzy na nawożenie KCl – artykuł przeglądowy, str.372
 • Lošák T., Richter R., Hlubek J., Popp T., Antoniewicz J.,, Ducsay L. – Nawożenie potasem maku siewnego (Papaver somniferum L.) , str. 379
 • Mastalerczuk G., Stypiñski P. – Wpływ intensywności użytkowania i uwilgotnienia gleby na zawartość pobieranie i rozmieszczenie potasu w roślinności lakowej , str. 384
 • Ragályi P., Kádár I. Wieloletni wpływ nawożenia mineralnego na plon i skład chemiczny runi lakowej , str. 395
 • Stępień W., Mercik S., Sosulski T. Wplyw formy nawozu potasowego i sposobu nawożenia na plon i jakość roślin, str. 401
 • Symanowicz B., Kalembasa S. – Dynamika pobierania potasu przez rutwice wschodnia (Galega orientalis Lam.) w trzecim i siódmym roku uprawy, str.  409
 • Szulc W.,  Rutkowska B., Labetowicz. Działanie nawozowe potasu zależnie od wapnowania i nawożenia obornikiem ,str. 415
 • Vasilev I., Nikolova M. Wpływ różnych form nawozów potasowych na wielkość i jakość plonu ziemniaka , str.  423
 • Gastol M., Zawartość potasu w różnych organach jabłoni odmiany Jonica , str. 427
 • Jadczyk E. Odżywianie mineralne roślin sadowniczych potasem w świetle badan naukowych , str.  432
 • Nurzyński J. – Wpływ nawożenia różnymi formami nawozów potasowych na plon oraz skład chemiczny podłoża i liści warzyw, str. 448
 • Skrzynski I., Gastol M. Wpływ podkładek na zawartość potasu u jabłoni, str. 457
 • Domagala-Swiatkiewicz I., Wpływ stanowiska glebowego na stan odżywienia jabłoni potasem , str.  467
 
English (United Kingdom)Polish (Poland)